Házirend

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. székhelyén működő MOMkult épület Házirendje

A MOM Kulturális Központ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában a települési önkormányzatok számára ellátható feladatként meghatározott, közművelődési tevékenységek támogatásának közfeladatát látja el.

Nyitvatartási idő: minden nap 8 órától 20 óráig, illetve ettől eltérően a programokhoz igazodóan.

A rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. belépődíjas rendezvényein, programjain a látogatás feltétele a jegyváltás, illetve tanfolyamok esetén a tanfolyamdíj befizetése.  A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadásaira szóló jegyeket a momkult.hu, weboldalon valamint az egyes programoknál feltüntetett jegylinken keresztül, továbbá személyesen a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. jegypénztárában és a hivatalos jegyértékesítési pontokon vásárolhatják meg. Az ismeretlen, nem a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. kezelésében álló, nem megbízható forrásból vásárolt jegyekért a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal. A település közlekedési sajátosságaiból vagy szélsőséges időjárásból fakadó helyzetekért a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal.

Rendezvényeinkre késve érkező vendégeink helyüket csak a rendezvény szünetében tudják elfoglalni.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épülete akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatók a részükre fenntartott helyekre vásárolhatnak belépőjegyet, kísérőjük (egy fő) az adott előadás jegyárainak legalacsonyabb kategóriájában válthat jegyet a pótszékre, amennyiben a férőhelyek száma még engedi. Az így megváltott jegyek másra át nem ruházhatóak.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. programjaira vonatkozóan fenntartja a helyszín-, az időpont-, és a szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft-nek jegyet nem áll módjában sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni, sem személyes, sem online vásárlás esetén. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén vált vissza.

Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik:
A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. saját szervezésű rendezvényének elmaradása esetén a megváltott jegyek az elmaradó rendezvény időpontjától számított 30 napos határidőn belül válthatóak vissza a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. jegypénztárában.

A nem a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett, a MOMkult épületében terembérleti konstrukcióban megvalósuló partnerrendezvények elmaradása esetén a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft., illetve a rendezvényszervező honlapján elhelyezett tájékoztatókból értesülhet, valamint a rendezvényszervezőtől személyesen kaphat felvilágosítást.

A hostess-személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki magaviseletével az előadást, programot, tanfolyamot vagy annak élvezetét zavarja. A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató a hostess-személyzet felszólítására sem hagy fel zavaró viselkedésével, vagy a hivatkozott eszközök rendezvény alatti használatával, a hostess személyzet, az ügyeletes programszervező, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. Az ügyeletes programszervező kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezettethetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményezhetnek.

Látogatóink zavartalan szórakozása érdekében minden munkatársunktól, látogatónktól elvárjuk, a közösségi és társas együttlét szabályainak megfelelő, kulturált magatartást.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épületében található berendezések és felszerelések rendeltetésszerű használata – az anyagi felelősség terhe mellett – valamint a tisztaság és a rend megóvása minden munkavállalónak és látogatónak érdeke, kötelessége. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséget von maga után. A technikai berendezéseket és felszereléseket csak a program- és tanfolyamvezetők, illetve a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. munkatársai által megbízott személyek kezelhetik.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épületének területén tartózkodó minden személy köteles betartani és másokkal betartatni az érvényben levő Házirendet, Munka-, Tűz- és Vagyonvédelmi, továbbá Adatvédelmi Szabályokat.

Ittas, tudatmódosító, vagy kábítószer hatása alatt álló személy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területén még érvényes belépőjeggyel sem tartózkodhat.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területére szeszes italt, kábítószert, szúró/vágó eszközt, lőfegyvert, vagy egyéb, az élet kioltására alkalmas vagy annak látszó eszközt, valamint élő állatot – segítő kutya kivételével – behozni tilos. Élő állat behozatalával kapcsolatban kivételt az ügyvezető igazgató alapos indokkal, írásos formában tehet.

A rendezvénytermekbe ételt és italt bevinni tilos, illetve olyan nagyobb méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat (pl. babakocsi, kismotor, roller, nagyméretű hangszer, télikabát, stb.).

A dohányzásról szóló törvény értelmében dohányozni a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területén csak a dohányzásra kijelölt helyeken lehet.

A látogató a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területére történt belépéssel elfogadja, hogy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épületének egész területén, illetve termeiben tömegfelvételnek minősülő és/vagy nem minőülő kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen rendezvénylátogatói minőségében bármely rendezvénylátogató feltűnhet. A kép-és hangfelvétel további felhasználásával összefüggésben részletesen a MOM Kulturális Központ adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat.

Az épület területén csak saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett, mely tevékenység során a látogató köteles tiszteletben tartani mások személyes adatainak védelméhez fűződő jogát. Sajtó az épület területén belül csak előzetes írásos engedély alapján forgathat, illetve rögzíthet felvételeket. Az írásos engedély az info@momkult.hu emailcímen, vagy az irodában kérhető. A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos (idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása adatvédelmi-szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után.

A MOM Kulturális Központ – személy- és vagyonbiztonsági okokból – térfigyelő kamerarendszert alkalmaz, melynek alkalmazásával kapcsolatban részletesen a MOM Kulturális Központ kamerás megfigyelésről szóló adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat.

A tűzrendészeti szabályok betartása és betartatása a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épületének területén tartózkodó minden személyre nézve kötelező. Nyílt láng használatához az ügyvezető igazgató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területén a programokhoz kapcsolódóan bármilyen terméket árusítani, terjeszteni csak ügyvezető igazgatói engedéllyel lehet. Az árusítás csak esztétikailag kifogástalan árusítóasztalokról történhet.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. a behozott értéktárgyak megőrzését nem tudja vállalni.

Időjárástól függően a színháztermi és kupolatermi ültetett rendezvények alatt a ruhatár használata kötelező.

Az egyes helyiségek zárhatóságát az intézmény „Kulcsrendjében” szabályozottak szerint kell megoldani.

A MOM Kulturális Központ területén kizárólag a helyben vásárolt, illetve kínált ételek, italok, élelmiszerek fogyasztása engedélyezett.

A büfé területén tartózkodni a büfében vásárolt termékek és azok helyben elfogyasztása esetén lehetséges.

A MOMkult épületén belül bérleti konstrukcióban megvalósuló programhoz nem kapcsolódó, anyagi ellenszolgáltatás ellenében történő tevékenységet (pl. privát nyelvóra adás) folytatni csak az e tevékenységek végzésére az épületben megtalálható külön termek bérlése esetén, e termekben kerülhet sor.

A balesetek elkerülése érdekében az előtérben a labdázás, kismotorozás nem megengedett, az erre kijelölt terület az épülethez tartozó játszótér.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területén privát életvitelre utaló magatartás esetén az intézmény dolgozói távozásra, vagy a tevékenység felfüggesztésére szólíthatják fel a látogatót az intézmény munkatársai.

Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendők a legközelebbi felnőtt, a MOM Kulturális Központ munkavállalói, valamint az adott ügyben illetékes hatóságok:
Telefonszámok:
MENTŐK – 104
TŰZOLTÓK – 105
RENDŐRSÉG – 107
Mobiltelefonról elérhető segélykérés – 112

Kérjük látogatóinkat, hogy észrevételeikkel, problémáikkal forduljanak munkatársainkhoz.

Jelen Házirend visszavonásig érvényes.
Jelen házirenddel a 2012. január 23-án kelt Házirend érvényét veszti.

Budapest Hegyvidék, 2019.

Hambuch Gerda
ügyvezető igazgató